UPDATE 22  Đang update       UPDATE 21 (30/10/2022) Đang update Update tùy chỉnh màn hình select char SS2 Update GHRS load trực tiếp trên GS Update hệ thống Reset, relife mới (có thể config tất cả các loại item để reset) Add Custom Flag  Update new custom HPBar  Update tính năng VIP char […]