Xoá toàn bộ tài khoản


— CHÚ Ý-
— Sau khi xoá toàn bộ dữ liệu trong DB
— Tạo trước 1 tài khoản bằng TitanEditor
— Sau đó tạo nhân vật set số Reset > 0 trước
— khi bật GS để GS nhận đuược GHRS
———————————————
Delete from character
Delete from AccountCharacter
Delete from GuildMember
Delete from Guild
Delete from MEMB_STAT
Delete from Marry

Delete from MEMB_INFO
Delete from GHRS_top1
Delete from warehouse
Delete from CardPhone
Delete from DauGia_Bid
Delete from DauGia_Item
Delete from DauGiaNguoc_Bid
Delete from DauGiaNguoc_Item
Delete from DauGiaNguoc_TheHe
Delete from DoanhThu
Delete from Event_TOP_Card
Delete from Event_TOP_Point
Delete from Event_TOP_RS
Delete from GiftCode
Delete from GiftLog
Delete from IPBonus_acc
Delete from IPBonus
Delete from item_vpoint_changed
Delete from Log_chuyensv
Delete from Log_TienTe
Delete from NBB_Award
Delete from nbb_pl_daily
Delete from nbb_plmarket
Delete from nbb_quest_daily
Delete from nbb_timeonline_date
Delete from nbb_toppoint
Delete from nbb_topweek
Delete from nbb_use_money
Delete from TopReset
Delete from TopResetScore
Delete from GiaiTri_LoDe
Delete from CashShopData
Delete from CashShopPeriodicItem
Delete from CashShopInventory
Delete from MasterSkillTree
–Log VWEB
Delete from event_doiitem_vweb
Delete from vweb_block
Delete from EVENT_TONGTOP_VWEB
Delete from EVENT_TONGTOP_VWEB_KETQUA
Delete from CardVweb
Delete from Log_ModVweb
Delete from Log_chuyensv
Delete from ShareFB_VWEB
Delete from vweb_warehouse_safe
Delete from vweb_block
Delete from vweb_muathe
Delete from vweb_gift_tichluythe
Delete from vweb_doingoc
Delete from VWEB_Resets_Log
Delete from VWEB_PointEvent_Log
Delete from VWEB_DanhHieuThue_Log
Delete from vweb_gift_thangcap
Delete from Event_TOP_TieuPhi
Update GameServerInfo set Number=0, ItemCount=0, ZenCount=0, AceItemCount=0

Tặng điểm Master

— Tặng cho cụ thể 1 nhân vật
use MuOnline
update MasterSkillTree
set MasterLevel = 200,MasterPoint = 200,MasterExperience = 200
where Name = ‘tên nhân vật’

 

— Tặng cho toàn bộ Server
use MuOnline
update MasterSkillTree
set MasterLevel = 200,MasterPoint = 200,MasterExperience = 200

Set toàn bộ Relife, Reset = 0

UPDATE Character
SET ResetCount = ‘0‘,
MasterResetCount = ‘0