Xin chào các Admin MU Online. Hôm nay MUVietPlus sẽ hướng dẫn các bạn cách mở thêm Sub cho server của MUVietPlus (MUEMU). Mở thêm Sub cho server MU của MUVietPlus rất đơn giản.

Bước 1: Đầu tiên vào 1.ConnectServer\ServerList.dat

Mã:
//ServerCode  ServerName     ServerAddress   ServerPort    ServerType
0       "Sub-1"    "Địa Chỉ IP VPS"    55901      "SHOW"
1       "Sub-2"    "Địa Chỉ IP VPS"    55903      "SHOW"
2       "Sub-3"    "Địa Chỉ IP VPS"    55905      "SHOW"
3       "Sub-4"    "Địa Chỉ IP VPS"    55907      "SHOW"
4       "Sub-5"    "Địa Chỉ IP VPS"    55909      "SHOW"
end

Chú ý 2 mục là ServerCode và ServerPort (ko dc để 2 port gần nhau, sẽ bị xung đột port, nên đổi port cách nhau hơn 2 số, ví dụ ở trên là 55901 thì khi thêm 1 sub mới nên để là 55903 hoặc 55904)

 • Lưu ý: Mở các port 55901, 55903, 55905, 55907, 55909 ở VPS

Bước 2: Vào file C:\MuServer\Sub-1\Data\MapServerInfo.dat

“171.244.50.5” là “Địa Chỉ IP VPS”

0
//ServerCode	MapServerGroup	InitSetVal	IpAddress			Port
0	    		0	    	1	   	S171.244.50.5		55901
1	    		0	    	1	   	S171.244.50.5		55903
2	    		0	    	1	   	S171.244.50.5		55905
3	    		0	    	1	   	S171.244.50.5		55907
4	    		0	    	1	   	S171.244.50.5		55909
19	    		0	    	0	   	S171.244.50.5		55919
end

1
//ServerCode  NotMoveOption  NextMap  NextServerCode
19	    1	    30    -1
19	    1	    31    -1
19	    1	    34    -1
19	    1	    41    -1
19	    1	    42    -1
19	    1	    79    -1
end
 • Lưu ý: ServerCode và Port ở Bước 1 và bước 2 phải trùng nhau.

Bước 3: Nhân bản thư mục Sub-1 và đổi tên thành Sub-2 (hoặc tạo thư mục mới tên là Sub-2 rồi copy toàn bộ từ Sub-1 sang Sub-2)

Cuối cùng vào file trong Sub-2 mới tạo: MuServer\Sub-2\GameServer\DATA\GameServerInfo – Common.dat

Chú ý đoạn sau:

;==================================================
; Server Settings
;==================================================
ServerName = Sub-1
ServerCode = 0
ServerLock = 0
ServerPort = 55901
ServerVersion = 1.04.05
ServerSerial = TbYehR2hFUPBKgZj
ServerMaxUserNumber = 50

Sửa thành:

;==================================================
; Server Settings
;==================================================
ServerName = Sub-2
ServerCode = 1
ServerLock = 0
ServerPort = 55903
ServerVersion = 1.04.05
ServerSerial = TbYehR2hFUPBKgZj
ServerMaxUserNumber = 50

Chạy Gameser.exe trong Sub-2 rồi vào game quẩy.