Công cụ cần thiết :

NotePad ++

SQL Server 2008 R2